ระบบการเงินการบัญชีปีงบประมาณ 2566 

กิจกรรม ยอดเงิน รหัสงบประมาณ เลขที่ใบงวด  แสดงทั้งหมด
ลด หน่วยรับ กิจกรรม จัดสรร เบิก เหลือ %
1  1  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ และ ปกส. ระยะเวลา 3 เดือน (ตค. - ธค.65) 8,178,075.00  8,170,658.06   7,416.94  99.91%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
2  2  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 12,264,800.00  12,096,393.14   168,406.86  98.63%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
3  7  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 เดือน (ตค.65 - กพ.66) 9,078,000.00  9,009,317.82   68,682.18  99.24%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
4  8  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภ.2/2565 (70%) 20,462,029.00  20,462,029.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
5  16  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 1 3,000,000.00  2,948,613.20   51,386.80  98.29%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
6  19  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านเขียนภาษาไทย จ.เชียงใหม่ 3,000.00  2,984.00   16.00  99.47%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
7  23  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) 30,015.00  15,105.00   14,910.00  50.32%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
8  27  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พย.65-มีค.66) (โอนกลับ 6800) 163,200.00  163,200.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
9  41  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 22,000.00  15,960.00   6,040.00  72.55%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
10  42  ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการประเมิน RT,NT และ O-NET วันที่ 7-9 พย.65 กรุงเทพฯ 5,500.00  5,414.00   86.00  98.44%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
11  43  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมฯ วันที่ 10-13 พย.65 กรุงเทพฯ 6,000.00  5,840.00   160.00  97.33%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
12  54  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรูปแบบ Active Learning 5,000.00  4,970.00   30.00  99.40%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
13  57  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ฯ โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน 2,000.00  2,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
14  59  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตค.65-มีค.66) 3,931,416.00  3,899,324.16   32,091.84  99.18%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
15  60  ค่าครุภัณฑ์ รร.ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 (853500-321500) 532,000.00  529,964.11   2,035.89  99.62%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
16  61  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯถอดบทเรียนฯ PISA 2022 ระหว่าง 15-18 ธค.65 จ.นนทบุรี 13,000.00  12,382.00   618.00  95.25%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
17  63  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) 852,120.00  852,120.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
18  64  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 34,630,600.00  31,274,062.22   3,356,537.78  90.31%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
19  67  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ตค.65 - กพ.66) 597,500.00  597,500.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
20  69  เงินคืนทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมศาล ราย นางกัญญ์ภัคญา กาละดี 17,000.00  17,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
21  73  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคณะทำงานจัดทำแนวทางและการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุน 28 พย.-1 ธค.65 16,400.00  16,400.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
22  78  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (1354000-7000) 1,347,000.00  1,347,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
23  82  ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมฯการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน รร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 14-18 ธค.65 16,400.00  16,400.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
24  93  ค่าใช้จ่ายในการอบรมฯเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงด้านบริหารงานบุคคล 20,000.00  19,951.00   49.00  99.76%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
25  98  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯระบบสำรวจความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 18-23 ธค.65 8,000.00  8,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
26  102  ค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมฯศึกษานิเทศก์และสถานศึกษา ด้วยรูปแบบผสมผสาน 18-21 ธค.65 5,500.00  5,500.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
27  103  ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ปีงบประมาณ 2566 3,128,764.00  3,125,832.00   2,932.00  99.91%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
28  107  ค่าใช้จ่ายดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 12,000.00  11,960.00   40.00  99.67%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
29  116  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ การจัดการเรียนรู้ Active Learning วันที่ 28 พย.-3 ธค.65 6,000.00  5,828.00   172.00  97.13%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
30  121  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมการจัดทำเกณฑ์ขอรับงบประมาณ รร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 18,400.00  18,400.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
31  125  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ วันที่ 25-27 ธค.65 จ.เชียงใหม่ 2,500.00  2,500.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
32  130  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญญหายาเสพติดในสถานศึกษา 84,000.00  68,000.00   16,000.00  80.95%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
33  140  ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โครงการโรงเรียนสุจริต ระหว่าง 6-9 ธค.65 กรุงเทพฯ 8,500.00  8,464.00   36.00  99.58%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
34  143  ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียน 2/2565 728,000.00  728,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
35  148  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ(พสน.) 3,480.00  3,381.00   99.00  97.16%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
36  152  ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 9,000,000.00  8,999,930.70   69.30  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
37  157  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯจัดฉบับข้อสอบตามแนวทางประเมิน PISA 2025 วันที่ 8-11 มค.66 30,000.00  30,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
38  159  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมฯ "ที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม" สำหรับศึกษานิเทศก์ 7-9 มค.66 6,100.00  6,000.00   100.00  98.36%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
39  167  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯการทำแนวทางการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา 8-11 มค.65 12,000.00  12,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
40  170  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมพัฒนาหลักสูตรขับเคลื่อนโครงการค่าย เยาวชนรักษ์พงไพร 16-19 มค.66 7,500.00  7,466.00   34.00  99.55%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
41  174  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภ.2/2565 (30%) 7,002,111.00  7,002,111.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
42  179  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนจาก รร.เครือข่าย ไป รร.คุณภาพ ปี 2566 44,000.00  44,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
43  185  ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ทางการเงินการคลัง 23-24 มค.66 กทม. 5,000.00  5,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
44  195  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ 40,000.00  40,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
45  201  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2566 (มกราคม-ธันวาคม 2566) 48,024.00  38,845.33   9,178.67  80.89%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
46  202  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 3 รร. 1,499,600.00  1,498,100.00   1,500.00  99.90%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
47  205  ค่าใช้จ่ายประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น วันที่ 27-/ต มค.66 15,000.00  14,300.00   700.00  95.33%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
48  207  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปี 66 (ต.ค.65-มี.ค.66) 1,550,400.00  1,536,426.42   13,973.58  99.10%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
49  208  ค่าจ้างปฏิบัติงานให้ราชการรายเดือนต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ระไยะเวลา 3 เดือน (มค.- มีค.66) 7,390,345.00  7,385,035.00   5,310.00  99.93%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
50  214  ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมการประเมินพัฒนาการ นร.ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 6,000.00  6,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
1 2 3 ... ถัดไป⇒

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


114 หมู่ 6 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000