ระบบการเงินการบัญชีปีงบประมาณ 2566 

กิจกรรม ยอดเงิน รหัสงบประมาณ เลขที่ใบงวด  แสดงทั้งหมด
ลด หน่วยรับ กิจกรรม จัดสรร เบิก เหลือ %
1  1  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ และ ปกส. ระยะเวลา 3 เดือน (ตค. - ธค.65) 8,178,075.00  4,520,907.00   3,657,168.00  55.28%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
2  2  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 12,264,800.00  0.00   12,264,800.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
3  7  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 เดือน (ตค.65 - กพ.66) 9,078,000.00  3,221,386.00   5,856,614.00  35.49%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
4  8  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภ.2/2565 (70%) 20,462,029.00  20,462,029.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
5  16  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 1 3,000,000.00  484,906.24   2,515,093.76  16.16%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
6  19  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านเขียนภาษาไทย จ.เชียงใหม่ 3,000.00  2,264.00   736.00  75.47%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
7  23  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) 30,015.00  0.00   30,015.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
8  27  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พย.65-มีค.66) 170,000.00  0.00   170,000.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
9  41  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 22,000.00  0.00   22,000.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
10  42  ค่าใช้จ่ายประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการประเมิน RT,NT และ O-NET วันที่ 7-9 พย.65 กรุงเทพฯ 5,500.00  5,414.00   86.00  98.44%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
11  43  ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมฯ วันที่ 10-13 พย.65 กรุงเทพฯ 6,000.00  5,840.00   160.00  97.33%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
12  54  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม ติดตาม ประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตรูปแบบ Active Learning 5,000.00  0.00   5,000.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
13  57  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ฯ โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน 2,000.00  0.00   2,000.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
14  59  ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (ตค.65-มีค.65) 3,931,416.00  726,349.55   3,205,066.45  18.48%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
15  60  ค่าครุภัณฑ์ รร.ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 853,500.00  0.00   853,500.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
16  61  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯถอดบทเรียนฯ PISA 2022 ระหว่าง 15-18 ธค.65 จ.นนทบุรี 13,000.00  0.00   13,000.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
17  63  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) 852,120.00  278,100.00   574,020.00  32.64%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
18  64  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 34,630,600.00  0.00   34,630,600.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
19  67  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ตค.65 - กพ.66) 597,500.00  147,100.00   450,400.00  24.62%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
20  69  เงินคืนทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมศาล ราย นางกัญญ์ภัคญา กาละดี 17,000.00  0.00   17,000.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
21  73  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางคณะทำงานจัดทำแนวทางและการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุน 28 พย.-1 ธค.65 16,400.00  0.00   16,400.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
22  78  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบฯ 1,354,000.00  0.00   1,354,000.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
1

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


114 หมู่ 6 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000