ระบบการเงินการบัญชีปีงบประมาณ 2566 

กิจกรรม ยอดเงิน รหัสงบประมาณ เลขที่ใบงวด  แสดงทั้งหมด
ลด หน่วยรับ กิจกรรม จัดสรร เบิก เหลือ %
151  765  ค่าขยายเขตติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รร.บ้านปางเป๋ย 355,600.00  0.00   355,600.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
152  770  ค่าใช้จ่ายดำเนินการออกข้อสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 136,710.00  136,701.60   8.40  99.99%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
153  771  ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนและพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ฯ วันที่ 8-10 กย.66 บางกอกพาเลส กทม. 13,500.00  9,000.00   4,500.00  66.67%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
154  777  ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการคัดเลือกครูผู้ช่วย รอง ผอ.รร และ ผอ.รร. 270,020.00  279,719.22   -9,699.22  103.59%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
155  778  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการรักษ์ป่าน่าน 803,000.00  787,997.00   15,003.00  98.13%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
156  780  ค่าบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 4 100,000.00  99,820.00   180.00  99.82%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
157  781  ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ รร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(SSRA-Hybrid Exhibition) 23-26 สค.66 จ.เชียงใหม่ 12,800.00  10,224.00   2,576.00  79.88%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
158  789  ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด จำนวน 2 โรงเรียน 200,000.00  200,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
159  794  ค่าครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV จำนวน 9 ชุด 148,500.00  148,320.00   180.00  99.88%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
160  797  ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ปีการศึกษา 2565 5,000.00  1,289.00   3,711.00  25.78%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
161  801  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 32,000.00  26,820.00   5,180.00  83.81%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
162  805  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) 39,300.00  39,300.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
163  811  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา วันที่ 7-12 สค.66 จ.สงขลา 12,500.00  12,478.00   22.00  99.82%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
164  812  ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3,500.00  3,000.00   500.00  85.71%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
165  815  ค่าใช้จ่ายเดินทางคณะกรรมการตัดสิน OBEC AWARDS วันที่ 14-18 สค.66 5,000.00  5,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
166  816  ค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมการพัฒนาทักษะที่มุ่งสู่ Digital Content Creator วันที่ 5-9 สค.66 3,680.00  3,332.00   348.00  90.54%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
167  819  ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนสุจริต 5,300.00  5,300.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
168  820  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนฯ วันที่ 2-4 กย.66 7,000.00  5,851.00   1,149.00  83.59%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
169  822  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯการนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพฯ วันที่ 13-16 กย.66 รร.อิงธาร จ.นครนายก 5,500.00  5,440.00   60.00  98.91%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
170  826  ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อยอดกิจกรรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ 68,500.00  66,715.00   1,785.00  97.39%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
171  829  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 เดือน กันยายน 2566 119,500.00  117,200.00   2,300.00  98.08%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
172  831  ค่าใช้จ่ายประชุมฯการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพป. วันที่ 15-17 กย.66 จ.เชียงใหม่ 900.00  900.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
173  838  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปี 66 (ก.ค.- ก.ย.66) 775,200.00  771,863.31   3,336.69  99.57%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
174  857  ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา ผอ.เขต รอง ผอ.เขต วันที่ 18-20 กย.66 จ.ชลบุรี 34,400.00  34,400.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
175  902  เงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนกลุ่มใหม่) ภ.1/66 1,671,500.00  1,671,500.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
176  905  งบประมาณขยายเขตติดตั้ง และปรับปรุงซ่่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา 2,647,200.00  0.00   2,647,200.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
177  909  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 5 97,000.00  0.00   97,000.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
178  587(1)  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วันที่ 27-30 มิย.66 จ.นนทบุรี 14,400.00  14,400.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
179  587(2)  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯเพื่อบรรณาธิการคู่มือและเครื่องมือประเมิน รร.ที่ใช้ DLTV วันที่ 5-8 มิย.66 6,000.00  6,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
180  649(1)  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้(OBEC Content Center) 7,000.00  7,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
181  649(2)  ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปี 2566 10,000.00  10,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
182  721(1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปรายงานผล รร.ที่ตั้งในพื้นที่ี่ลักษณะพิเศษ 18-22 กย.66 27,680.00  27,680.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
183  721(2)  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ การอบรมวิชาการภาษา และวัฒนธรรมไทย วันที่ 9-13 กค.66 จ.สุพรรณ 4,050.00  4,050.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
184  766(1)  เงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภ.1/66 1,914,000.00  1,914,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
185  766(2)  เงินอุดหนุน ค่าอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ภ.1/66 658,800.00  658,800.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
2 3 4

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


114 หมู่ 6 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000