ระบบการเงินการบัญชีปีงบประมาณ 2566 

กิจกรรม ยอดเงิน รหัสงบประมาณ เลขที่ใบงวด  แสดงทั้งหมด
ลด หน่วยรับ กิจกรรม จัดสรร เบิก เหลือ %
101  526  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมบรรณาธิการกิจเอกสารแบบคัดกรองผู้เรียนฯ วันที่ 1-5 พค.66 จ.นนทบุรี 6,000.00  5,939.00   61.00  98.98%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
102  529  ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 50,000.00  49,920.00   80.00  99.84%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
103  549  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบ ปกส. 3 เดือน (มิย.66 - สค.66) 5,705,000.00  5,701,702.32   3,297.68  99.94%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
104  550  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษา จำนวน 6 วิชา 26,972.00  26,972.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
105  554  ค่าใช้จ่ายในการเินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนำฯ วันที่ 10-12 พค.66 9,600.00  8,116.00   1,484.00  84.54%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
106  573  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯพัฒนาชุดนวัตกรรม 12 เดือน Webinar วันที่ 26-30 พค.66 กทม. 15,000.00  13,220.00   1,780.00  88.13%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
107  580  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร วันที่ 22-23 พค.66 5,800.00  5,800.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
108  594  ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯเพื่อยกระดับความฉลาดรู้ด้านการอ่านของผู้เรียน วันที่ 22-25 มิย.66 6,500.00  5,187.00   1,313.00  79.80%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
109  595  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิย.-สค.66) 358,500.00  354,100.00   4,400.00  98.77%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
110  598  ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 170,550.00  82,750.00   87,800.00  48.52%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
111  603  ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 3,000.00  3,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
112  608  ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดฯ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 9,000.00  9,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
113  613  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/65 เดือน กพ.-มีค.66 888,890.00  888,699.00   191.00  99.98%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
114  616  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี (CODING) 5,000.00  3,440.00   1,560.00  68.80%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
115  619  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 3 1,000,000.00  778,050.60   221,949.40  77.81%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
116  625  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปี 66 (เม.ย.65-มิ.ย.66) 775,200.00  566,386.41   208,813.59  73.06%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
117  638  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯการจัดทำแผนกลยุทธ์ รร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ วันที่ 24-27 กค.66 16,400.00  16,064.00   336.00  97.95%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
118  640  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (กค.-กย.66) 102,000.00  68,000.00   34,000.00  66.67%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
119  647  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2 เดือน (ส.ค. - ก.ย.66) 284,040.00  142,128.00   141,912.00  50.04%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
120  648  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นฯ จำนวน 2 โรงเรียน 661,000.00  661,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
121  655  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ รร.ประกิตเวชศักดิ์ 410,000.00  0.00   410,000.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
122  657  ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ และ ปกส. ระยะเวลา 3 เดือน (กค. - กย.66) 7,613,050.00  7,303,795.00   309,255.00  95.94%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
123  663  ครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับห้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone ) จำนวน 115 ชุด 1,901,500.00  0.00   1,901,500.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
124  667  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 35,000.00  33,550.00   1,450.00  95.86%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
125  672  เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5,000.00  5,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
126  673  ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 2,064,100.00  1,656,491.00   407,609.00  80.25%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
127  674  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา รร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 271,000.00  203,510.00   67,490.00  75.10%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
128  683  ค่าใช้จายพิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" วันที่ 18-23 กค.66 6,000.00  6,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
129  688  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 16,500.00  15,690.00   810.00  95.09%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
130  689  ค่าจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ , ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ติดตามการใช้หนังสือฯ และค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนงานแนะแนว 99,665.00  93,265.00   6,400.00  93.58%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
131  700  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 4,400.00  4,400.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
132  702  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 68,900.00  68,900.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
133  713  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภ.1/2566 (30%) 19,118,796.00  19,118,796.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
134  714  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯจัดทำแผน รร.ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี วันที่ 23-25 กค.66 5,500.00  5,260.00   240.00  95.64%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
135  719  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ การจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการ รร.คุณธรรม สพฐ.(RT) วันที่ 14-16 กค.66 6,500.00  5,967.00   533.00  91.80%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
136  723  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคนตลอดชีวิต "เด็กปฐมวัย" สำหรับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ราชานุบาล) 20,000.00  18,800.00   1,200.00  94.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
137  724  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการค่าย"เยาวชน...รักษ์พงไพร" 274,500.00  267,489.00   7,011.00  97.45%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
138  726  ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เงินสมทบ ปกส. รายเดิม 36 อัตรา จ้างเหมา 35 อัตรา เดือน กค.- กย.66 1,965,600.00  1,949,545.16   16,054.84  99.18%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
139  730  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 35,000.00  35,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
140  734  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4-7 กย.66 7,000.00  6,927.00   73.00  98.96%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
141  738  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/66 ครั้งที่ 2 จำนวน 37 วัน 1,106,700.00  401,620.00   705,080.00  36.29%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
142  739  คชจ.ดำเนินโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบสำหรับโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ 23,800.00  23,800.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
143  744  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ การจัดทำแบบฝึกส่งเสริมความฉลาดรู้ด้านการอ่าน(Reading Literacy) 9,000.00  8,318.00   682.00  92.42%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
144  748  ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดการเรียนรู้ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 60,000.00  60,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
145  749  เงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภ.1/66 732,000.00  732,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
146  752  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมอบรมฯพัฒนาผู้นำเยาวชนรักษ์พงไพร วันที่ 11-15 สค.66 โรงแรมมิโด กทม. 27,000.00  26,975.00   25.00  99.91%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
147  753  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯของสถานศึกษาที่ใช้ DLTV วันที่ 21-25 กค.66 14,000.00  13,808.00   192.00  98.63%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
148  756  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าจัดบูธนิทรรศการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ วันที่ 16/18 สค.66 เอวาน่า กทม. 6,500.00  6,500.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
149  757  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เดือนกันยายน 2566 914,000.00  740,013.00   173,987.00  80.96%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
150  764  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา 75,000.00  72,760.00   2,240.00  97.01%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
1 2 3 4 ... ถัดไป⇒

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


114 หมู่ 6 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000