ระบบการเงินการบัญชีปีงบประมาณ 2566 

กิจกรรม ยอดเงิน รหัสงบประมาณ เลขที่ใบงวด  แสดงทั้งหมด
ลด หน่วยรับ กิจกรรม จัดสรร เบิก เหลือ %
51  225  ค่าใช้จ่ายในการปะเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565 7,500.00  7,500.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
52  231  ค่าใช้จ่ายประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ 12-14 มค.ุุ กรุงเทพ 4,800.00  4,799.00   1.00  99.98%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
53  242  เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2565 4,436,000.00  4,436,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
54  248  ค่าใช้จ่ายในการอบรมเนื้อหาระดับ ป.1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 15,000.00  15,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
55  263  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการ รร.ศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ 20,200.00  20,200.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
56  264  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 7,500.00  7,500.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
57  277  ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ก่อนหลังเปิด-ปิด ภาคเรียน และวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียน 2/2565 658,800.00  658,800.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
58  290  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนสุจริต 10,000.00  10,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
59  296  ค่าพาหนะเดินทาง ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 11-12 มค.66 2,200.00  2,200.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
60  300  เพื่อขยายเขตไฟฟ้ากรณีหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด รร.ราชานุบาล 895,200.00  895,200.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
61  304  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมฯ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2566 รอบแรก 31,000.00  30,845.00   155.00  99.50%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
62  307  ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมฯโรงเรียนพระปริยัติธรรม วันที่ 15 กพ.- 14,500.00  14,490.00   10.00  99.93%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
63  309  ค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมปฎิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รร.ที่ใช้ DLTV วันที่ 5-8 กพ.66 12,000.00  11,100.00   900.00  92.50%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
64  310  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมการจัดทำแนวทางพัฒนา รร.ขยายโอกาสฯ วันที่ 8-10 กพ.66 10,000.00  10,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
65  323  เพื่อขยายผลจำนวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นร.และนักศึกษา 10,000.00  10,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
66  329  ค่าใช้จ่ายในการประชุมกำหนดโครงสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ วันที่ 20 มีค.66 5,700.00  5,700.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
67  332  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 เดือน (มีค. - พค.66) เงินเลื่อน 5 เดือน (ตค.65-กพ.66) 6,498,000.00  6,497,999.81   0.19  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
68  334  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (มีค.-พค.66) 358,500.00  358,500.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
69  352  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 2 1,000,000.00  990,401.74   9,598.26  99.04%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
70  369  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น และวิทยากรท้องถิ่น วันที่ 28 มีค.-9 เมย.66 10,000.00  10,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
71  371  ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯโครงการ ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร วันที่ 22-27 กพ.66 6,000.00  5,592.00   408.00  93.20%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
72  373  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯจัดทำแนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก วันที่ 2-3 มีค.66 6,000.00  6,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
73  385  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภ.1/2566 (70%) 25,089,327.00  25,089,327.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
74  388  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือการนิเทศติดตาม รร.ที่ใช้ DLTV วันที่ 11-14 มีค.66 6,000.00  5,980.00   20.00  99.67%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
75  389  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคัน(โครงการพาน้องกลับมาเรียน) 11,000.00  6,990.00   4,010.00  63.55%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
76  391  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ การถอดประสบการณ์เปิดโลกนวัตกรรม 12 เดือน Webinar วันที่ 16-18 กพ.66 12,000.00  12,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
77  395  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา 40,000.00  40,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
78  414  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 4 เดือน (เม.ย.66 - ก.ค.66) 568,080.00  568,079.16   0.84  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
79  421  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี งปม.2566 30,000.00  29,445.00   555.00  98.15%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
80  423  ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมประชุมฯการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA Online วันที่ 8-13 มีค.66 11,000.00  10,472.00   528.00  95.20%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
81  424  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต ปี 2566 60,000.00  58,440.00   1,560.00  97.40%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
82  438  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย 19 พค.-18 มิย.66 15,400.00  15,324.00   76.00  99.51%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
83  439  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายเดิมต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 (เมย.-มิย.66) 7,645,550.00  7,609,816.90   35,733.10  99.53%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
84  443  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯผู้บังคับบัญชาและครูผู้ร่วมปฏิบัติงานอาสาสมัคร รุ่น 134 วันที่ 3-5 เมย.66 8,100.00  8,036.00   64.00  99.21%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
85  446  ค่าใช้จ่ายเดินทางอบรมฯพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ 24-29 เมย.66 16,800.00  16,797.00   3.00  99.98%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
86  447  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯการทำแบบคัดกรองผู้เรียนระดับชั้น ป.1-3 วันที่ 21-25 มีค.66 6,000.00  5,890.00   110.00  98.17%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
87  450  ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เงินสมทบ ปกส. รายเดิม 36 อัตรา จ้างเหมา 35 อัตรา เดือน เมย.-มิย.66 1,633,108.00  1,633,108.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
88  455  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปี 2566 50,000.00  46,345.00   3,655.00  92.69%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
89  456  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมฯเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย 30 เมย.-3 พค.66 จ.เชียงใหม่ 3,000.00  2,224.00   776.00  74.13%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
90  462  ค่าใช้จ่ายในการประชุมฯการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาฯ วันที่ 28 มีค.- 1 เมย.66 จ.ชลบุรี 8,000.00  7,168.00   832.00  89.60%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
91  472  ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการฝึกอบรมเนื้อหา ป.2 ให้โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 16,000.00  15,998.00   2.00  99.99%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
92  479  ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV และ DLIT) 167,500.00  167,500.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
93  483  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (พค.-มิย.66) 68,000.00  60,322.00   7,678.00  88.71%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
94  487  กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษ และโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 938,000.00  935,010.00   2,990.00  99.68%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
95  489  ค่าใช้จ่ายโครงการการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 1,777,400.00  1,777,400.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
96  493  ค่าใช้จ่ายเดินทางอบรมฯเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 เมย..-3 พค.66 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ 4,800.00  4,004.00   796.00  83.42%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
97  512  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมการเติมเต็มศักยภาพโครงการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 47,500.00  47,062.00   438.00  99.08%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
98  515  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำโครงการคอนเน็กอีดี วันที่ 2-5 เมย.66 5,700.00  5,673.00   27.00  99.53%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
99  517  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล วันที่ 30 เมย.-4 พค.66 จ.นครนายก 6,500.00  6,440.00   60.00  99.08%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
100  519  สนับสนุนการจัดทำคลิปวีดีโอในหัวข้อ"ภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี" 5,000.00  5,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
1 2 3 4 ... ถัดไป⇒

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


114 หมู่ 6 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000