ระบบการเงินการบัญชีปีงบประมาณ 2567 

กิจกรรม ยอดเงิน รหัสงบประมาณ เลขที่ใบงวด  แสดงทั้งหมด
ลด หน่วยรับ กิจกรรม จัดสรร เบิก เหลือ %
1  01  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6 เดือน (ตค.66 - มีค.67) เงินสมทบ ปสก.,เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,367,000.00  10,513,151.82   853,848.18  92.49%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
2  02  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1(ตค.66-มค.67) 10,438,200.00  10,327,732.51   110,467.49  98.94%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
3  03  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน, ค่าสาธารณูปโภคฯ ครั้งที่ 1 2,000,000.00  1,634,354.79   365,645.21  81.72%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
4  09  ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เงินสมทบ ปกส. ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน (ตค.66-เมย.66) 4,577,346.00  3,852,678.00   724,668.00  84.17%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
5  23  เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภ.2/2566 (70%) 20,463,370.00  20,463,370.00   0.00  100.00%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
6  26  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พย.66-มีค.67) 170,000.00  163,766.00   6,234.00  96.33%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
7  29  เพื่อดำเนินการคัดเลือกนัเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2566 22,000.00  5,288.00   16,712.00  24.04%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
8  31  ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/66 วันที่ 15-17 พย.66 1,246,800.00  1,246,800.00   0.00  100.00%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
9  37  ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 เดือน (ต.ค.66 - พ.ค.67) 504,960.00  342,943.90   162,016.10  67.92%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
10  39  ค่าใช้จ่ายเดินทางสัมภาษณ์ครูดีเด่น วันที่ 28 พย.66 จ.เชียงใหม่ 4,180.00  4,152.00   28.00  99.33%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
11  45  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ สำหรับ รร.ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ 20-24 พย. ณ โรงแรงเบลล่า บี 18,400.00  16,120.00   2,280.00  87.61%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
12  48  เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 10,000.00  0.00   10,000.00  0.00%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
13  60  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ด้านการอ่าน ป.1-6 วันที่ 21-25 พย.66 18,000.00  10,871.00   7,129.00  60.39%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
14  66  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทน รร.ขนาดเล็ก 24-25 พย.66 6,200.00  3,931.00   2,269.00  63.40%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
15  67  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/66 และค่าบริหารจัดการรถกระบะ 2,260,700.00  1,981,737.00   278,963.00  87.66%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
16  70  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตค.66 - มีค.67) 681,000.00  678,600.00   2,400.00  99.65%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
17  77  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาคลังเครื่องมือฯตามแนวทางการประเมิน PISA วันที่ 15-18 ธค.66 26,000.00  21,473.00   4,527.00  82.59%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
18  78  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯโครงการพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพฯ 28 พย.-1 ธค.66 7,000.00  7,000.00   0.00  100.00%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
19  83  เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 4,454.00  4,454.00   0.00  100.00%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
20  95  เงินอุดหนุน ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ภ.2/66 725,200.00  725,200.00   0.00  100.00%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
21  96  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ โครงการโรงเรียนสุจริต วันที่ 6-9 ธค.66 28,900.00  25,168.00   3,732.00  87.09%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
22  97  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียน วันที่ 22-24 ธค.66 9,000.00  9,000.00   0.00  100.00%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
23  99  เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภ.2/2566 (30%) 7,286,020.00  7,286,020.00   0.00  100.00%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
24  100  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตามและประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน 20,000.00  4,920.00   15,080.00  24.60%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
25  103  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการคลังฯ วันที่ 25-26 ธค.66 6,200.00  4,978.00   1,222.00  80.29%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
26  105  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมะัฒนารูปแบบการประเมินของสถานศึกษาที่ใช้ DLTV วันที่ 15-18 ธค.66 8,000.00  8,000.00   0.00  100.00%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
27  107  ค่าอาหาร นร.พักนอน ช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิด ภาคเรียน และวันเปิดภาคเรียน ภ.2/2566 652,500.00  652,500.00   0.00  100.00%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
28  114  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมฯปรับปรุงชุดนวัตกรรม 12 เดือน Webinar วันที่ 6-9 มค.67 7,000.00  0.00   7,000.00  0.00%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
29  117  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2567 (มกราคม-ธันวาคม 2567) 45,864.00  42,092.00   3,772.00  91.78%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
30  118  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมอบรบสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ปี 2567 วันที่ 8-13 มค.67 กรุงเทพฯ 6,000.00  5,728.00   272.00  95.47%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
31  122  ค่าใช้จ่ายดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 12,000.00  5,966.00   6,034.00  49.72%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
32  124  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก วันที่ 24-27 มค.67 กทม. 6,300.00  6,130.00   170.00  97.30%    บอ.
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
33  135  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยฯ วันที่ 28-30 มค.67 ณ โรงแรมเบลล่า บี 27,600.00  23,940.00   3,660.00  86.74%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
34  136  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา 60,000.00  4,000.00   56,000.00  6.67%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
35  139  ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 และ RT ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566 25,080.00  25,080.00   0.00  100.00%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
36  142  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปี 67 (ต.ค.66 - มี.ค.67) 1,402,200.00  795,070.55   607,129.45  56.70%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
37  143  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/66 (จำนวน 43 วัน) 1,346,800.00  1,013,708.00   333,092.00  75.27%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
38  151  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 2 เดือน (กพ.-มีค.67) 75,900.00  0.00   75,900.00  0.00%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
39  152  ค่าใช้จ่ายเดินทางลงพื้นที่ติดตามและเก็บข้อมูล Site Visit ฯ ระหว่างวันที่ 17 มค.-16 กพ.67 14,400.00  11,040.00   3,360.00  76.67%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
40  159  เงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภ.2/2566 3,516,000.00  3,516,000.00   0.00  100.00%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
41  161  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาครูแนะแนวแกนนำฯ วันที่ 21-24 มค.67 บางกอกพาเลส 7,500.00  5,488.00   2,012.00  73.17%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
42  165  ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 40,000.00  0.00   40,000.00  0.00%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
43  166  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 2 (กพ.- พค.67) 10,264,600.00  5,138,709.48   5,125,890.52  50.06%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
44  167  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสอบและพิมพ์แบบทดสอบ RT , NT 13,020.00  13,020.00   0.00  100.00%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
45  178  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำคู่มือประเมินคุณธรรม ฯ :ITA Online วันที่ 16-20 มค.67 6,500.00  3,788.00   2,712.00  58.28%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
46  185  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมจัดทำกรอบโครงสร้างสื่อ 70 พรรษา วันที่ 15-18 กพ.67 แกรนด์ราชพฤกษ์ 9,000.00  4,492.00   4,508.00  49.91%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
47  187  ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจำของข้าราชการ จำนวน 3 ราย 31,788.00  0.00   31,788.00  0.00%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
48  191  ค่าบริหารจัดการสำนักงาน ,ค่าสาธารณูปโภคฯ ครั้งที่ 2 1,000,000.00  317,051.16   682,948.84  31.71%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
49  197  ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการฯด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ วันที่ 17 มีค.67 47,800.00  47,583.00   217.00  99.55%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
50  201  ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข ฯ วันที่ 19-21 กพ.67 4,800.00  4,800.00   0.00  100.00%     
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
1 2 ... ถัดไป⇒

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1


114 หมู่ 6 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000