ระบบการเงินการบัญชีปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม ยอดเงิน รหัสงบประมาณ เลขที่ใบงวด  แสดงทั้งหมด
ลด หน่วยรับ กิจกรรม จัดสรร เบิก เหลือ %
1  002  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินสมทบ ปกส. ระยะเวลา 5 เดือน (ตค.64-กพ.65) 8,691,900.00  8,685,540.06   6,359.94  99.93%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
2  004  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการ สพป.และ รร. ระยะเวลา 3 เดือน (ตค-ธค.64) 8,806,800.00  8,788,727.16   18,072.84  99.79%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
3  010  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ครั้งที่ 1 2,000,000.00  1,968,762.86   31,237.14  98.44%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
4  022  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พย.64-มีค.65 (255000-22100) 232,900.00  232,832.00   68.00  99.97%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
5  024  ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ เงินสมทบ ปกส. ระยะเวลา 5 เดือน (ตค.64-กพ.65) 3,295,800.00  3,294,695.09   1,104.91  99.97%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
6  028  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ตค.64 - มค.65) 502,000.00  502,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
7  029  เงินอุดหนุนทั่วไป คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภ.2/2564 (70%) 19,471,190.00  19,471,190.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
8  030  ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนบ้านดอนศรีเสริมกสิกร 10,147,000.00  10,321,788.31   -174,788.31  101.72%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
9  031  ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212 ล./57-ข โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 3,635,200.00  3,635,200.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
10  035  คชจ.ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 22,000.00  21,230.00   770.00  96.50%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
11  036  ค่าจ้างบุคลากรวิทย์ฯ คณิตฯ พร้อมประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนฯ 3 เดือน(ต.ค.-ธ.ค.64) 512,490.00  511,395.03   1,094.97  99.79%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
12  048  ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 10,967,400.00  10,208,678.01   758,721.99  93.08%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
13  049  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 3,008,600.00  2,858,600.00   150,000.00  95.01%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
14  050  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร (2682000-2000) 2,680,000.00  2,680,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
15  057  ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ปี งปม.2565 ระยะเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.64) 816,300.00  794,429.07   21,870.93  97.32%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
16  064  คชจ.ในการร่วมเป็นคณะติดตามการจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV 5,000.00  4,960.00   40.00  99.20%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
17  073  คชจ.ตรวจประเมินและค่าเดินทางไปนิเทศ และประเมินผลเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning 5,000.00  5,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
18  089  ค่าครุภัณฑ์ รร.ในสังกัด สพป.น่าน เขต 1 3,166,600.00  1,868,287.00   1,298,313.00  59.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
19  090  คชจ.ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน ฯ (โครงการโรงเรียนสุจริต) 19,000.00  19,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
20  110  คชจ.เดินทางเข้าร่วมประชุมฯ 13-17 ธ.ค.64 จังหวัดเชียงราย 7,200.00  4,800.00   2,400.00  66.67%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
21  117  ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียน 2/2564 652,000.00  652,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
22  136  ค่าพาหนะนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/64 ครั้งที่ 1 (เดือนพฤศจิกายน) 883,769.00  883,319.00   450.00  99.95%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
23  147  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน มค-ธค.65 50,832.00  50,832.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
24  148  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม รร.คุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC 63,000.00  62,938.11   61.89  99.90%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
25  151  ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานฯเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 33,300.00  32,580.00   720.00  97.84%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
26  153  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ของ สพฐ. 12,500.00  12,500.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
27  156  ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและจ้างเหมาบริการ สพป.และ โรงเรียน เดือน มกราคม 2565 2,763,450.00  2,755,353.19   8,096.81  99.71%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
28  159  ค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภ.2/2564 4,898,000.00  4,898,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
29  162  คชจ.ในการเดินทางของคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารงานฯ รร.คุณภาพ วันที่ 18-20 มค.65 7,200.00  7,191.87   8.13  99.89%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
30  171  ค่าจ้างบุคลากรวิทย์ฯ คณิตฯ พร้อม ปกส. เดือนมกราคม 2565 173,580.00  165,600.00   7,980.00  95.40%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
31  172  ค่าใช้จ่ายประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" 5,000.00  4,840.00   160.00  96.80%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
32  173  ค่าอาหารนักเรียนพักนอนประจำ ช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด - ปิด ภาคเรียน ภ. 2/2564 และ 1/2564(เพิ่มเติม) 594,000.00  594,000.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
33  175  ค่าจัดการเรียนการสอน ภ.2/2564 (30%) 7,298,260.00  7,298,260.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
34  177  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และเงินเลื่อนค่าตอบแทนฯ เดือน มีนาคม 2565 2,180,000.00  2,176,808.86   3,191.14  99.85%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
35  179  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข 365,870.00  365,870.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
36  181  ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร 240,000.00  217,809.57   22,190.43  90.75%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
37  190  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 125,500.00  125,500.00   0.00  100.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
38  200  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น รร.บ้านผาตูบ 150,000.00  0.00   150,000.00  0.00%   
⇓ แสดงเพิ่มเติม⇓
39  208  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของ สพฐ. 128,000.00  126,080.00